E-mailadres

Wachtwoord

Ik heb nog geen account

Wachtwoord vergeten?

close window
close window

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Wassie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van LOD Benelux B.V., tevens handelend onder de handelsnamen ‘Laundry On Demand Benelux’ en ‘Mijn Wassie’, gevestigd aan Spaarnestraat 62, 2515 VP Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 7148775
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht aan Wassie verstrekt of beoogt te verstrekken.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Wassie en de Klant gezamenlijk.
 5. Platform: mijnwassie.nl dan wel de eventuele mobiele applicatie van Wassie waarvan de Klant gebruik maakt om Wassie (eventuele) Opdrachten te verstrekken.
 6. Opdracht: iedere middels het Platform door de Klant aan Wassie verstrekte opdracht tot het reinigen van Was.
 7. Abonnement: een Opdracht die erin voorziet dat periodiek Was wordt gereinigd.
 8. Account: het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de Klant toegankelijke gedeelte van het Platform, mits de Klant zich daarvoor op het Platform heeft geregistreerd.
 9. Reinigingswerkzaamheden: het stomen en/of wassen van Was in het kader van de Opdracht.
 10. Was: de artikelen van de Klant ten aanzien waarvan hij Opdracht aan Wassie verstrekt om deze te reinigen.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van het Platform door de Klant. In het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aan de Klant gericht aanbod van Wassie tot het aangaan van een Opdracht en iedere Opdracht als zodanig.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op Opdrachten van toepassing.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of een Opdracht als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OPDRACHTEN

 1. Elk aan de Klant gericht aanbod van Wassie tot het aangaan van een Opdracht is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de services van Wassie op de door de Klant gewenste locatie van afhalen van de Was. Wassie is nimmer verplicht een Opdracht van de Klant te aanvaarden.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Wassie dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Opdracht komt tot stand op het moment dat de Klant de specificaties van de Opdracht juist en volledig heeft opgegeven conform de beschikbare variabelen die daartoe door Wassie zijn aangeboden, én de Klant de Opdracht vervolgens op de daartoe aangewezen wijze via het Platform heeft verstuurd. Wassie zal de totstandkoming van de Opdracht vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Klant bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De Consument heeft gedurende 14 dagen na totstandkoming van de Opdracht (waaronder conform artikel 7 aldus tevens begrepen een Abonnement) het wettelijke recht de Opdracht zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit recht ontstaat niet opnieuw bij eventuele wijziging van de Opdracht door de Consument.
 2. Nakoming van de Opdracht door Wassie geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Het recht van ontbinding van de Consument vervalt indien Wassie de Opdracht binnen de bedenktijd van 14 dagen volledig is nagekomen, mits:
 • aan de voorwaarde als bedoeld in het vorige lid is voldaan, en;
 • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Wassie de Opdracht is nagekomen.
 1. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Opdracht ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Wassie aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Wassie. Zo spoedig mogelijk nadat Wassie in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Opdracht te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Wassie de ontbinding per e-mail bevestigen.
 2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig lid 2, is de Consument Wassie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Opdracht dat door Wassie is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Opdracht. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Wassie verschuldigd is, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als vaststelling op grond van de totale prijs onder omstandigheden niet redelijk is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat is uitgevoerd.
 3. Wassie zal de reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Opdracht aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | INHOUD, DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

 1. Een Abonnement houdt in dat de Klant periodiek - afhankelijk van de bij het aangaan van het Abonnement overeengekomen frequentie - bijvoorbeeld maandelijks, tweewekelijks of wekelijks, Was laat reinigen tegen korting op de reguliere tarieven. Voor het aangaan van een Abonnement is een Account vereist.
 2. Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van twee maanden, waarna het Abonnement, behoudens het bepaalde in het volgende lid, steeds met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd. Opzegging door de Klant dient te geschieden onder zijn Account, op de aldaar door Wassie aangewezen wijze.
 3. Indien de Klant het Abonnement opzegt terwijl in het kader van het Abonnement binnen 24 uur een vervolgafspraak voor afhalen van Was stond gepland, eindigt het Abonnement pas na volledige nakoming van deze afspraak door Wassie.
 4. Het Abonnement kan door de Klant worden aangepast onder zijn Account, doch niet eerder dan dat de minimumduur van twee maanden is verstreken. Aanpassing van het Abonnement is daarna mogelijk tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdsbestek waarbinnen de initieel geplande afspraak voor afhalen van Was stond gepland.

ARTIKEL 6. | PLAATSEN EN UITVOEREN VAN OPDRACHTEN

 1. Bij het plaatsen van een Opdracht dient de Klant alle gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken. De Klant staat er in het bijzonder voor in dat de door hem opgegeven aard en aantallen van de te reinigen artikelen, juist en volledig zijn. De prijs die bij het plaatsen van de Opdracht wordt getoond, is gebaseerd op de opgaven van de Klant en betreft een voorlopige prijs. Bij het plaatsen van de Opdracht, dient de Klant deze voorlopige prijs te betalen. In het kader van Abonnementen wordt van vorenstaande afgeweken indien Wassie periodieke betaling vordert, in welk geval de bedoelde voorlopige prijs slechts betrekking heeft op de eerste reinigingsbeurt.
 2. De definitieve prijs wordt vastgesteld binnen 48 uur nadat de Was op locatie van reiniging is ontvangen. Alsdan wordt beoordeeld of de Was overeenstemt met de opgaven van de Klant, alsook of de Was beschadigd is.
 3. In geval de Was niet overeenstemt met de opgaven die de Klant bij het plaatsen van de Opdracht heeft verstrekt, bijvoorbeeld omdat het gewicht of de aard van de te reinigen artikelen afwijkt, dan wordt de door de Klant verschuldigde prijs aangepast conform de werkelijke situatie. Indien de Klant dientengevolge een bijbetaling is verschuldigd die hoger is dan 10% van de voorlopige prijs, dan wordt contact met de Klant opgenomen voor toestemming om de Was tegen de aangepaste prijs te reinigen. Indien de Klant deze toestemming niet verleent, dan wel Wassie de Klant ondanks haar redelijke inspanningen niet kan bereiken, dan wordt de betreffende Was niet-gereinigd aan de Klant geretourneerd. In geval de afwijking tussen de voorlopige prijs en de definitieve prijs 10% of minder bedraagt, zullen de Reinigingswerkzaamheden zonder voorafgaande instemming van de Klant worden uitgevoerd. De meerprijs dient de Klant op de daartoe door Wassie aangewezen wijze te voldoen, binnen de daarbij aangezegde termijn. In geval de voorlopige prijs hoger is dan de definitieve prijs, wordt het bedrag dat teveel in rekening is gebracht, aan de Klant terugbetaald.
 4. Wassie is te allen tijde gerechtigd zelf te bepalen aan welke partij zij de Reinigingswerkzaamheden en verdere uitvoering van de Opdracht uitbesteedt, onverminderd de aansprakelijkheid van Wassie voor de deugdelijke uitvoering van de Opdracht. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de partijen aan wie Wassie de Reinigingswerkzaamheden en verdere uitvoering van de Opdracht uitbesteedt, als ware zij in plaats van Wassie zelf partij bij de Opdracht.
 5. De Was wordt opgehaald op het door de Klant bij het plaatsen van de Opdracht opgegeven ophaaladres en binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek. De Klant staat ervoor in dat in de Was geen losse voorwerpen aanwezig zijn en dat de Was op het bedoelde ophaaladres en binnen het overeengekomen tijdsbestek kan worden afgehaald, waarbij de Klant de chauffeur een redelijke tijdsmarge dient te bieden, hetgeen mogelijk nodig is in verband met verkeersdrukte of onverwachte wegversperringen.
 6. Indien de Was stoomgoed betreft, dient deze per artikel los te worden aangeboden. Was die bestemd is om te wassen, dient door de Klant aangeleverd te worden in een zak.
 7. De Was wordt altijd gereinigd conform de wasvoorschriften van het bijbehorende wasetiket. Indien het wasetiket ontbreekt of niet leesbaar is, dan geschiedt reiniging op eigen risico van de Klant, dan wel zal de betreffende Was niet-gereinigd aan de Klant worden geretourneerd, zulks ter vrije beoordeling van de partij die de Reinigingswerkzaamheden uitvoert of zou uitvoeren, waarbij in geval van twijfel contact kan worden opgenomen met de Klant omtrent zijn wensen dienaangaande. Voor zover de Was op deze grond niet-gereinigd wordt geretourneerd, is Wassie niet verplicht de Klant enige restitutie te bieden.
 8. De Was wordt teruggeleverd op het door de Klant bij het plaatsen van de Opdracht opgegeven ophaaladres en binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek. De Klant staat ervoor in dat de Was op die locatie en binnen het bedoelde tijdsbestek kan worden teruggeleverd, waarbij de Klant de chauffeur eveneens een redelijke marge dient te bieden wat betreft het tijdsbestek van terugbrengen, e.e.a. zoals vermeld in het slot van lid 5.
 9. De Klant kan het bij het plaatsen van de Opdracht geselecteerde tijdsbestek van ophalen en terugleveren van de Was wijzigen tot 24 uur vóór het oorspronkelijk overeengekomen tijdsbestek, e.e.a. voor zover dit overeenstemt met de beschikbare tijdsloten die daartoe door Wassie worden aangeboden.
 10. Indien de Was niet binnen het overeengekomen tijdsbestek kan worden opgehaald of teruggeleverd als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat hij niet aanwezig is als de chauffeur arriveert, is Wassie per voorkomend geval gerechtigd voorrijdkosten ten bedrage van € 6,95 aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. | GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van het Platform, dan wel servers van Wassie of derden, opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Wassie dan wel derden waarvan de exploitatie van het Platform afhankelijk is.
 2. Het is de Klant verboden het Platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Wassie of derden en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Wassie afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Wassie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit een Opdracht indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Opdracht blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voor reeds geleverde prestaties blijft de Klant, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht verschuldigd.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Wassie is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Opdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het verstrekken van de Opdracht Wassie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wassie gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds deugdelijke zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
 3. De in verband met opschorting en/of ontbinding van de Opdracht door Wassie geleden schade komt voor rekening van de Klant.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Wassie uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien Wassie de Opdracht ontbindt, zijn al haar eventueel nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Opdracht wordt verstrekt, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele vervoerskosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Wassie aangewezen betaalmethoden, binnen de daarbij door Wassie vermelde of aangezegde termijn.
 3. In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien de machtiging door de Klant wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, Wassie gerechtigd is om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Klant in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
 4. Wassie is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, is de Klant een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de Klant een Consument is.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. 
 7. Door een bestelling te plaatsen op ons platform verleent u LOD Benelux B.V. h.o.d.n. Wassie machtiging voor automatische incasso. Meer- of minder werk kunnen wij op deze wijze verrekenen.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wassie is niet aansprakelijk voor schade aan de Was die reeds bij aanvang van de Reinigingswerkzaamheden aanwezig was, bijvoorbeeld wat betreft scheuren, het ontbrekende knopen en/of het aanwezig zijn van vlekken.
 2. Wassie kan er niet voor instaan dat moeilijk behandelbare vlekken te verwijderen zijn. Wassie verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onverhoopt niet kunnen verwijderen van vlekken.
 3. Wassie is niet aansprakelijk voor beschadiging van de Was voor zover die beschadiging het gevolg is van:
 • in verband met de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
 • een gebrek van de beschadigde Was vóór aanvang van de Reinigingswerkzaamheden, zoals geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door gebruikte chemicaliën en aanwezigheid in de Was van voorwerpen in of aan de Was.
 1. Wassie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs. Wassie is voorts niet aansprakelijk voor verlies van losse voorwerpen die door de Klant bij het aanbieden van de Was niet uit de Was verwijderd zijn.
 2. Wassie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Klant voor toegang tot zijn eventuele Account. Voorts is Wassie nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Klant aan Wassie verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Wassie spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Wassie niet garanderen dat de voorzieningen van het Platform steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van het Platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Wassie ter zake is uitgesloten.
 4. Wassie is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien en voor zolang dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Wassie of derden. Alle aansprakelijkheid van Wassie als gevolg van de hier bedoelde tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Wassie nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. De Klant is jegens Wassie aansprakelijk voor aan hem toerekenbare schade als gevolg van het, middels de systemen van Wassie dan wel derden waarvan de exploitatie van het Platform afhankelijk is, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het Platform of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 7. Wassie is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie en overige gevolgschade.
 8. Voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Was waarvoor Wassie ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de dagwaarde van de betreffende Was, waarbij, voor zover kenbaar, onder meer rekening wordt gehouden met de ouderdom van de Was. Voor overige schade waarvoor Wassie ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Wassie beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid van Wassie betrekking heeft.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant direct na het ontstaan, althans het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade, daarvan Schriftelijk mededeling doet aan Wassie. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Klant ter zake niet binnen bekwame tijd bij Wassie reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na twee maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van Opdrachten of Wassie als zodanig, dienen binnen bekwame tijd na ontdekking door de Klant van de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Wassie.
 2. Bij Wassie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/) dan wel de geschillencommissie van NETEXcare (netex.nl/netexcare/consumentenklacht/).

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden daarop, behoren toe aan Wassie of diens licentiegevers. Het is de Klant verboden deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren, te openbaren, te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan in verband met het normale gebruik van het Platform.
 2. Een aan de Klant toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Wassie het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elk Opdracht en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie als bedoeld in artikel 13, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wassie aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Doe nu de postcodecheck

Maak kennis met Wassie en ontvang 25% korting op je eerste bestelling.